Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (DIP) jest jednostką budżetową Województwa Dolnośląskiego, utworzoną uchwałą nr XVI/196/07 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2007 roku.

W perspektywie finansowej 2007-2013 zadaniem DIP było sprawne i rzetelne wdrożenie części Priorytetu 1: „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw - Przedsiębiorstwa i innowacyjność” oraz Priorytetu 5: „Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku - Energetyka” RPO WD

W perspektywie finansowej 2014-2020 celem DIP jest:

 • wdrożenie zadań powierzonych na mocy Porozumienia pomiędzy DIP, a Zarządem Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 i pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej dla RPO WD 2014-2015;
 • pozyskiwanie i realizacja projektów zewnętrznych finansowanych z funduszy unijnych, niezależnie od programów krajowych i innych funduszy międzynarodowych.

Działalność DIP finansowana jest z Budżetu Województwa Dolnośląskiego oraz środków Pomocy Technicznej w ramach RPO WD i środków pozyskanych w ramach projektów zewnętrznych.

Do głównych zadań DIP należy:

 • przeprowadzenie naboru wniosków o dofinansowanie,
 • weryfikacja techniczna, ocena formalna i merytoryczna wniosków,
 • podpisanie umów z beneficjentami,
 • rozliczanie projektów,
 • płatność dla beneficjentów,
 • kontrola realizacji projektów,
 • udzielanie informacji w zakresie procedury naboru, oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie.
 • Środki przekazane z UE dla Dolnego Śląska – 9 mld
 • Środki przekazane dla DIP – 2,5 mld

 • 7000 złożonych wniosków

 • 3160 podpisanych umów
 • Ponad 1 712 684 200 zł wypłaconych środków np.:
 • Przykładowe projekty:
  • BROWAR Profesja (Podniesienie efektywności energetycznej w Browarze Profesja we Wrocławiu) kwota dofinansowania: 214 350,00 zł
  • ENERGIALINE (Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1980 kW w miejscowości Bierutów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną) kwota dofinansowania: 9 916 037,74 zł
  • Hotel Biathlon Sport & Spa (Zwiększenie efektywności energetycznej Hotelu Biathlon Sport & Spa w Jakuszycach poprzez zastosowanie pomp ciepła z wykorzystaniem OZE) kwota dofinansowania: 821 251,14 zł